Co je účetní uzávěrka a proč je důležitá pro vaši firmu?

3 . dubna 2023

Znáte rozdíl mezi účetní závěrkou a uzávěrkou? Účetní závěrka shrnuje práci na účetní uzávěrce do povinných výkazů a je posledním krokem v celém procesu. Výkazy poté vypovídají o ekonomice společnosti.


Účetní období

Jedná se o časový horizont, za který účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Může se jednat o hospodářský rok, což je 12 po sobě jdoucích měsíců, který začíná jiným dnem než 1. lednem, nebo o kalendářní rok, který trvá standardně od 1. ledna do 31. prosince.

Účetní uzávěrka

Účetní jednotka musí uzavřít své účetní knihy a sestavit účetní závěrku k poslednímu dni účetního období v souladu se zákonem o účetnictví.

Výpočet a zaúčtování zisku a daně z příjmů, jakož i uzavření účetních knih, jsou součástí účetní uzávěrky. Všechny účetní operace musí být zaúčtovány k poslednímu dni účetního čtvrtletí. Sestavení účetní závěrky je posledním krokem v procesu účetní uzávěrky.

Fáze účetní uzávěrky

Přípravné práce

V rámci přípravných prací se prověřuje převod zůstatků, aby byla zaručena spojitost mezi majetkem a závazky, a provádí se inventarizace.

Inventarizací se ověřuje reálnost a přesnost ocenění. Konečné zůstatky účtů se pak po zjištění skutečného stavu majetku a závazků upraví tak, aby odrážely zjištěné inventarizační rozdíly. Kontrolují se také zůstatky nehmotných účtů včetně zůstatků rezerv, opravných položek, časového rozlišení a odhadů.

Doúčtování operací k poslednímu dni období

V této fázi je hlavním úkolem zaúčtování kurzových rozdílů, časového rozlišení, odhadů, rezerv a opravných položek, zásob na cestě. A případně i informace o zásobách a převodech počátečních a konečných zůstatků.

Zjištění hospodářského výsledku, výpočet daně, uzavření knih

Tato fáze je nejdelší fází procesu uzavírání. Klíčovým datem je tzv. rozhodný den, kdy je třeba zkontrolovat, zda konečné zůstatky k tomuto okamžiku přesně odrážejí aktiva, zdroje a hospodářský výsledek. Výsledkem celého procesu je uzavření jednotlivých účtů za účetní období.

Po uzavření účtů se všechny účty zaúčtují k poslednímu dni účetního období, vypočte se a zaúčtuje zisk nebo ztráta, vypočte se a zaúčtuje daň z příjmů a účetní knihy se uzavřou. Výsledek slouží k výpočtu a zaúčtování daně z příjmů a odložené daně, což umožňuje definitivní uzavření účetních knih. Účet zisků a ztrát 710 se poté vynuluje tak, že se přesune účet nákladů a výnosů na něj. Konečné a počáteční rozvahové účty 702 a 701 se použijí k převodu zůstatků rozvahových účtů.

Účetní závěrka z pohledu zákona

Účetní závěrka se řídí zákonem o účetnictví, který ji označuje jako finanční výkaz. Tuto závěrku, která se sestavuje za každé účetní období, tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy, které doplňují informace k předchozím dokumentům.

Rozvaha

Rozvaha zobrazuje hospodářský výsledek účetní jednotky v tabulce. Na levé straně se nacházejí aktiva neboli majetek. Závazky neboli vklady najdeme na pravé straně.

Výkaz zisku a ztráty

Ve výkazu zisku a ztráty se stejně jako v rozvaze zobrazují na jedné straně náklady a na druhé straně výnosy, které mohou být provozní, finanční nebo mimořádné.

Přílohy

Přílohy jsou informace, které najdeme v účetních výkazech a zobrazují informace o:

  • použitých postupech,
  • výši vykázaných daňových nedoplatků,
  • nedoplatcích na sociálním a zdravotním pojištění,
  • výkazu peněžních toků,
  • změnách kapitálu.

Rozdělení účetní závěrky

Účetní závěrka se rozděluje do různých kategorií podle období podle toho, ve kterém byla vytvořena:

  • řádná – sestavuje se k poslednímu dni účetního období, kterým může být kalendářní nebo hospodářský rok,
  • mezitímní – provádí se v průběhu účetního období,
  • mimořádná – je vypracována za mimořádných okolností, jako je například den před vstupem do likvidace, den předcházející dni vstupu do konkursu nebo k rozhodnému dni přeměny,
  • konsolidovaná – sestavuje ji účetní jednotka, která je obchodní společností, jejím úkolem je informovat o konsolidačním celku.
  • Zdroj: portal.pohoda