Daňové zvýhodnění nového spořicího produktu

8 . září 2023

Účinnost novely příslušných zákonů, jež do života uvedou tzv. dlouhodobý investiční produkt, se předpokládá od 1. 1. 2024. Do čeho bude možné investovat a jaká bude daňová podpora tohoto produktu?


Každý člověk by se neměl ve stáří spoléhat výhradně na finanční zajištění, které mu poskytne stát. Vláda se proto rozhodla zásadně zatraktivnit individuální spoření na stáří, a to nejen to se státní podporou. Individuální spoření na důchodový věk má za úkol dlouhodobě si vytvářet finanční rezervu na stáří a má také pomoci k rozvoji domácího kapitálového trhu.

Vláda se dlouhodobě touto otázkou zabývá a připravila rozsáhlou novelu zákonů, jenž souvisí s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění se na stáří. Tato novela byla již vládou schválena a nyní prochází legislativním procesem.

Novela příslušných zákonů by měla nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2024. Novela zahrnuje jednak úpravy III. penzijního pilíře a jednak zavedení zcela nového státem podporovaného způsobu spoření na důchod. Vláda jej označuje jako tzv. dlouhodobý investiční produkt.

Co je dlouhodobý investiční produkt?

Dlouhodobý investiční produkt (dále jen „DIP“) bude umožňovat v rámci III. pilíře investovat prostřednictvím stávajících investičních nástrojů, jež budou zatraktivněny daňovými výhodami. Tímto investováním by si měl investor zabezpečit na stáří dostatek finančních prostředků.

Do čeho bude možné v rámci DIP investovat?

V porovnání se současnými produkty spoření na stáří bude DIP nástrojem zajištění se spíše pro odvážnější. Investovat v rámci DIP bude možno do aktiv, která nabízejí potenciálně vyšší zhodnocení, ovšem také s vyšší mírou rizika.

Majetek v rámci DIP bude tvořen krom peněžních prostředků také:

 • investičními cennými papíry,
 • cennými papíry kolektivního investování,
 • nástroji peněžního trhu nebo
 • vybranými zajišťovacími deriváty úrokovými, kurzovními a měnovými.

Stávající podmínky ve vztahu i k těmto investičním nástrojům budou plně zachovány. Nově budou doplněny o nové, které se budou vztahovat právě k DIP.

Kdo bude moci DIP poskytovat?

Dohled nad všemi poskytovateli DIP bude mít Česká národní banka. Poskytovat dlouhodobý investiční produkt na základě smlouvy o DIP budou moci jen:

 • banky,
 • spořitelní nebo úvěrová družstva,
 • obchodníci s cennými papíry,
 • investiční společnosti,
 • samosprávné investiční fondy,
 • případně ekvivalentní zahraniční osoby, které jsou oprávněny k poskytování služeb v ČR.

Poskytovatelem DIP se bude moci stát i ten subjekt, který není oprávněn přijímat vklady od majitele DIP, či subjekt, jenž nemá oprávnění vést evidenci investičních nástrojů, které jsou vedeny v rámci DIP. Poskytovatel DIP totiž bude moci k těmto činnostem pověřit další osobu, která potřebným oprávněním disponuje. Pověří-li poskytovatel DIP vedením evidence investičních nástrojů další subjekt, sám poté bude mít už jen povinnost evidovat u každého majitele DIP počet nástrojů a jejich druh. Každý DIP může mít jen jednoho poskytovatele.

Jaká bude daňová podpora DIP?

Daňová podpora DIP má být přesně to, co tento nový produkt finančního zajištění se na staří má zatraktivnit. DIP bude mít řadu daňových zvýhodnění – osvobození příspěvku od zaměstnavatele od daně ze závislé činnosti, snížení základu daně obdobně jako u životního pojištění nebo penzijního spoření nebo osvobození příjmů z úplatného převodu majetku v rámci DIP.

Osvobození příspěvku od zaměstnavatele

Bude-li přispívat zaměstnavatel svému zaměstnanci v rámci DIP, bude tento příspěvek u zaměstnance od daně ze závislé činnosti osvobozen až do výše 50 000 Kč ročně. Stejně jako v případě ostatních produktů týkajících se spoření na stáří nesmí zaměstnavatel podmiňovat zaměstnance k uzavření smlouvy u konkrétního poskytovatele DIP.

Limit 50 000 Kč bude platit sumárně pro všechny příspěvky zaměstnavatele jak do nového produktu DIP, tak i pro příspěvky na soukromé životní pojištění a penzijní spoření.

Pokud poplatník poruší účastnickou smlouvu o DIPztratí i výhodu osvobození příspěvků od zaměstnavatele od daně ze závislé činnosti a bude muset zpětně dodanit veškeré příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem, které byly osvobozeny od daně. Dodanění bude muset být provedeno v roce, kdy poplatník porušil podmínky smlouvy. Dodanění proběhne ve formě příjmu ze závislé činnosti, a to za deset bezprostředně předcházejících zdaňovacích období. Obdobně tomu je i dnes v případě příspěvků na životní pojištění a penzijní spoření, dojde-li k porušení smlouvy.

Snížení daňového základu

DIP stejně jako příspěvky na životní pojištění nebo penzijní spoření bude patřit do kategorie produktů, díky nimž si bude moci střadatel snížit rovněž základ daně. Bude tedy řazen mezi položky snižující základ daně. V rámci DIP bude možnost snížit si daňový základ až o 48 000 Kč ročně.

Snížení bude možné pouze při splnění podmínek:

 • existence produktu po dobu nejméně 10 let a
 • výběr prostředků bude možný až po dosazení věku 60 let (pravidlo 120/60).

Oproti doplňkovému penzijnímu spoření se u DIP nepředpokládá přímý státní příspěvek. Na druhou stranu si bude moci střadatel prostředky vybrat naráz po dosažení 60 let a nebude se muset jednat o postupnou důchodovou formu příjmu.

Velice důležitá změna je ale ta, že do limitu 48 000 Kč se budou počítat kromě příspěvků do DIP i příspěvky na soukromé životní pojištění a doplňkové penzijní spoření. U těch doposud platí limit 24 000 Kč ročně pro každý typ produktu.

Pokud poplatník poruší výše zmíněné pravidlo 120 měsíců a 60 let věku, bude muset vrátit uplatněnou daňovou podporu ve formě položky zvyšující základ daně za maximálně deset předchozích zdaňovacích období, tedy uplatněná snížení bude muset zpětně dodanit. Toto platí již dnes při porušení podmínek daňového zvýhodnění životního pojištění a penzijního spoření. DIP tedy nebude výjimkou.

Osvobození příjmů z úplatného převodu

DIP bude daňově podporován i ve formě osvobození příjmů z úplatného převodu majetku.

Osvobození se bude moci uplatnit na příjmy z převodu jakéhokoli majetku, pro účely určení přiměřeného protiplnění je přitom odkazováno na § 240 odst. 1 insolvenčního zákona. Důležité je ale nezapomenout na fakt, že na příjmy z úplatného převodu cenných papírů se může uplatnit osvobození i z jiných titulů, například v případě, že takové příjmy za zdaňovací období nepřesáhnou částku 100 000 Kč, a na základě časového testu podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona o daních z příjmů, přičemž do limitu 100 000 Kč se započítávají i příjmy osvobozené z titulu, že jde o příjmy z DIP.

Odkdy bude DIP dostupné?

Účinnost novely příslušných zákonů, jež do života uvedou DIP, se předpokládá na 1. ledna 2024. Nicméně je důležité připomenout, že novely příslušných zákonů teprve prochází celým legislativním procesem a vše výše zmíněné může dostát i dalších změn.

Co dalšího se změní v oblasti spoření na stáří?

V rámci novely příslušných zákonů se počítá i s poměrně velkou změnou, jež se dotkne všech účastníků III. penzijního pilíře, kterým je na základě měsíčního příspěvku ještě vyplácena státní podpora. Novela zákona počítá se zvýšením minimálního příspěvku střadatele, od kterého bude vyplácena státní podpora.

Dnes je státní příspěvek vyplácen od měsíčního příspěvku účastníka ve výši 300 Kč. Od roku 2024 by měl být státní příspěvek vyplácen, pokud měsíční příspěvek účastníka bude alespoň 500 Kč. Státní příspěvek bude mít navíc pevně stanovenou výši – bude činit 20 % z úložky střadatele a bude maximálně 340 Kč.

Zdroj: portal.pohoda