Jak na zrušení registrace k DPH

3 . února 2023

Letos se zvýšila hranice obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 000 000 Kč. Tato skutečnost jistě přivádí řadu plátců k myšlence na zrušení registrace k této dani. Jaké jsou podmínky pro zrušení registrace a jaká úskalí tento krok může mít?


Dříve, než se pustíme do samotné techniky procesu odregistrace, dovolím si upozornit na některé aspekty, které by každý plátce měl zvážit, než se ke zrušení registrace k DPH rozhodne.

Dopady v rámci vlastního podnikání s ohledem na dodavatele a odběratele:

 • Je potřeba zvážit, kdo jsou mí odběratelé, zda jsou to převážně plátci DPH, nebo osoby nepovinné k dani (koncoví zákazníci), a jak se zrušení registrace promítne do marže. Ve vztahu k dodavatelům zvážit postavení v rámci obchodního řetězce.

Finanční dopady:

 • V tomto aspektu je potřeba určit, jaké náklady vyvstanou s ohledem na případné vrácení DPH uplatněné v minulosti – zejména z obchodního majetku. Této problematice se budeme věnovat dále.

Identifikovaná osoba:

 • Pokud by reálně hrozila (po zrušení registrace k DPH) povinná registrace jako identifikovaná osoba, měli byste zvážit, zda by nebylo lepší zůstat plátcem.

Dobrovolné zrušení registrace k DPH

Tak, jak je možné se dobrovolně stát plátcem DPH, je možné také zrušit registraci na základě žádosti plátce. Zákon o DPH (dále jen „ZDPH“) v § 106b uvádí podmínky, které musí být splněny, aby se plátce mohl dobrovolně odregistrovat:

 • uplynul jeden rok ode dne, kdy se stal plátcem a zároveň:
  • nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 2 000 000 Kč, nebo
  • uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo
 • přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.

Další povinnosti procesního charakteru stanovuje daňový řád (dále jen „DŘ“). Na základě § 72 DŘ lze žádost o zrušení registrace podat na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Tiskopis se podává pouze elektronicky.

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, má správce daně dle § 129 DŘ lhůtu na vyřízení žádosti 30 dnů od podání žádosti.

Na základě § 160d odst. 3 ZDPH je plátcovství zrušeno dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace.

Zrušení registrace k DPH z moci úřední

Pro úplnost bych uvedl podmínky, za kterých může registraci k DPH zrušit správce daně. Těmi jsou dle § 106 ZDPH zejména:

 • plátce přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,
 • plátce bez oznámení důvodu správci daně neuskutečnil za posledních 12 měsíců žádné plnění, nebo
 • uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,
 • plátce závažným způsobem poruší povinnosti ve vztahu ke správě daně a současně nemá obrat za 12 předcházejících měsíců 2 000 000 Kč.

Pokud se plátce proti rozhodnutí správce daně odvolá, toto odvolání nemá odkladný účinek.

Plátce přestane být plátcem dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace.

Povinnost odvést dříve uplatněnou daň

Při zrušení registrace (ať už dobrovolné, nebo z moci úřední) musí mít plátce na paměti ustanovení § 79a ZDPH, které mu ukládá povinnost snížit uplatněný odpočet daně u obchodního majetku, který má ke dni ukončení registrace k DPH. Je potřeba zdůraznit, že v ustanovení je uveden obchodní majetek, nikoliv jen dlouhodobý majetek.

Definice obchodního majetku pro účely ZDPH je uvedena v § 4 odst. 4 písm. c) ZDPH: „Obchodním majetkem majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností.“ Z definice vidíme, že se jedná například o zásoby, drobný majetek a také dlouhodobý majetek.

Při úpravě uplatněného odpočtu na vstupu se postupuje dle § 78d odst. 2 ZDPH, tedy zejména podle § 75 až § 78c ZDPH. Tyto úpravy byly předmětem série článků zveřejněných v loňském roce na Portálu POHODA (viz např. Odpočet DPH a korekční mechanismy – 1. část).

V § 79a odst. 3 ZDPH je speciální ustanovení, které cílí na krátkodobý majetek, který je v užívání (vydaný do spotřeby). Podle uvedeného ustanovení je plátce povinen zkrátit uplatněný odpočet u majetku, u kterého byl uplatněn odpočet alespoň ve výši 2 100 Kč a který byl pořízen v období 11 měsíců před zrušením registrace a v měsíci zrušení registrace. Krácení odpočtu se vypočte jako součin výše jedné dvanáctiny uplatněného odpočtu daně a počtu celých kalendářních měsíců tohoto období, za který tento majetek nebyl obchodním majetkem plátce.

Příklad

Plátce pořídil dne 20. září 2022 počítač. Základ daně 20 000 Kč, DPH 4 200 Kč. Byl uplatněn plný odpočet ve výši 4 200 Kč. Dne 20. prosince 2022 zrušil plátce registraci. 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace, odpovídá období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Částka snížení nároku na odpočet daně se vypočítá jako (1/12 × uplatněný nárok na odpočet daně) × počet celých kalendářních měsíců v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace, po který nebyl majetek obchodním majetkem plátce:

(1/12 × 4 200 Kč) × 8 celých kalendářních měsíců (tj. leden až srpen 2022) = 2 800 Kč

Plátce tedy „vrátí“ část z celého uplatněného odpočtu ve výši 2 800 Kč.

Povinnost provést snížení odpočtu daně má plátce v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období registrace (§ 79a odst. 5 ZDPH).


Závěrem bych zrekapituloval, že při rozhodnutí o zrušení registrace k DPH je nutné uvažovat jak z pohledu dalšího podnikání, tak z pohledu finančních dopadů vyplývajících z možnosti krátit již uplatněné odpočty u pořízeného obchodního majetku. Podle konkrétní situace případně zvolit vhodné načasování zrušení registrace.

Zdroj: portal.pohoda