Jak žádat o mimořádný příspěvek na nájemné?

3 . listopadu 2020

Protože současná situace donutila opět řadu podnikatelů uzavřít své provozovny, mají možnost požádat si o příspěvek na nájemné. Kdo přesně na něj má nárok, jaké musí splnit podmínky a jaké dokumenty k žádosti doložit?

V první fázi mohli o mimořádné příspěvky na nájemné podnikatelé žádat jen do konce září. Nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu program prodloužilo a nájemci, kteří kvůli opatření opět museli uzavřít své provozovny, mohou o příspěvek zažádat znovu. Program se však týká pouze vymezeného okruhu provozů. Jsou to:

 • provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.),
 • hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky,
 • kina,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy,
 • komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra,
 • komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • zoologické zahrady,
 • komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel),
 • zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Žádosti můžete podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to online prostřednictvím portálu AIS MPO. Rozhodným obdobím, za které mohou podnikatelé podporu dostat, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.

Výše podpory činí 50 % nájemného na toto období (červenec až září), přičemž není nutná spoluúčast pronajímatele ve formě například nějaké slevy na nájemné.

Jeden podnikatel může získat na všechny provozovny maximálně 10 mil. Kč a zároveň musí žadatel kontrolovat nepřekročení dočasného rámce Evropské komise ve výši 800 000 EUR.

Co musí splnit nájemce, aby na podporu dosáhl?

Aby měl podnikatel na podporu z programu nárok, nesmí být ve vztahu s pronajímatelem například osobami blízkými dle § 22 občanského zákoníku či osobou ovládající a ovládanou podle § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Dále je třeba, aby žadatel uhradil alespoň 50 % rozhodného nájemného před tím, než si žádost podá. Mezi potřebné dokumenty, které k žádosti musíte doložit, patří například:

 • čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky výzvy 2,
 • čestné prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu,
 • doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad,
 • doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Všechny přílohy bude žadatel vkládat do systému s tím, že čestná prohlášení musí opatřit elektronickými nebo ověřenými podpisy.

zdroj: portal.pohoda.cz