Možnosti optimalizace u daňového zvýhodnění na děti

4 . srpna 2022

Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ní ve společné domácnosti. Pokud má fyzická osoba více dětí, mohou v praxi nastat komplikované situace, které mohou vést i k vyšší daňové optimalizaci.

Daňové zvýhodnění na děti je upraveno v ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Při uplatnění daňového zvýhodnění může vyjít daňový bonus. Ten lze chápat jako zápornou daň, tj. pohledávku za finančním úřadem. Tuto částku nám finanční úřad vrátí. To neplatí u slev na dani, které zápornou daň nemohou učinit.

Na jaké dítě lze uplatnit daňové zvýhodnění?

Jedná se o vlastní dítě, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů – dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do péče rozhodnutím příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela, kterému bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají dostatečné příjmy dle § 35c odst. 4 ZDP.

Dále lze daňové zvýhodnění uplatnit na nezletilé dítě do 18 let a také na zletilé dítě do dovršení věku 26 let, pokud nepobírá invalidní důchod třetího stupně a:

 • soustavně se připravuje na budoucí povolání,
 • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz,
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit i v případě dočasného pobytu mimo obvyklé bydliště během střední či vysoké školy (internát, kolej apod.).

Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů. Lze jej uplatnit již v měsíci narození dítěte a ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění.

Jaké studium se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání?

Studium dítěte je upraveno v zákoně o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.) v § 11 až § 15.

Střední škola:

 • nelze uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, které studuje střední školu nebo vyšší odbornou školu dálkově, distančně, večerní nebo kombinovanou formou, pokud si zároveň při daném studiu vydělává (zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, podnikání apod.), nebo má v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu na rekvalifikaci,
 • daňové zvýhodnění lze uplatnit při studiu na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v ČR zapsaných do rejstříku škol při prezenčním studiu,
 • daňové zvýhodnění nezaniká v období školních prázdnin, pokud se jedná o prázdniny mezi ročníky,
 • daňové zvýhodnění lze uplatnit do 31. 8. v roce ukončení studia (vykonání maturity) za podmínky, že dítě není v celém měsíci červenci či srpnu účastno na nemocenském pojištění (nesmí být zaměstnáno nebo podnikat celý měsíc – pokud bude po část měsíce, tak podmínka není porušena, nebo nesmí celý měsíc čerpat podporu v nezaměstnanosti či podporu na rekvalifikaci),
 • studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou podle příslušného právního předpisu, dané studium se považuje za studium na středních školách.

Vysoká škola:

 • daňové zvýhodnění lze uplatnit ode dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, do dne, kdy ukončilo studium,
 • daňové zvýhodnění nezaniká v období prázdnin mezi střední školou a vysokou školou (v daných měsících může být zaměstnán a podnikat),
 • daňové zvýhodnění lze uplatnit naposledy v měsíci, kdy dítě ukončilo studium na vysoké škole, lze uplatnit i měsíc po ukončení studia za podmínky, že celý tento měsíc nebude dítě pracovat nebo podnikat nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti.

 

zdroj: portál Pohoda