Nemocenské pojištění pro začínající podnikatele

15 . září 2021

Nemocenské pojištění je dobrovolné, to znamená, že se k němu podnikatel může, ale nemusí přihlásit. Kdy a za jakých podmínek tedy vzniká účast na nemocenském pojištění a v jaké výši se platí? Jaké dávky se z tohoto pojištění vyplácí?

Nemocenské pojištění je dobrovolné a osoba samostatně výdělečně činná (dále také „OSVČ“ či „podnikatel“) se k němu může přihlásit, pokud vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR (anebo mimo území ČR, ovšem podle oprávnění vyplývajících z právních předpisů ČR), podá přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopisu a zároveň platí pojistné na nemocenské pojištění alespoň v minimální výši a ve stanovených termínech.

Nemocenské pojištění vzniká dnem, který OSVČ uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, kdy přihlášku podala, a ne dříve než dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Jaká je výše sazby pojistného?

Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,1 %. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti se maximální měsíční základ pro nemocenské pojištění rovná polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. Pro rok 2021 je průměrná mzda 17 721 Kč, tzn. platbu pojistného pro začínající OSVČ ve výši 373 Kč měsíčně (2,1 % z 17 721 Kč).

Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí. V měsíci, kdy se k pojištění OSVČ přihlásí, může pojistné uhradit až do konce následujícího kalendářního měsíce.

Pojistné si lze v době splatnosti navýšit, a tím si také zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky.

Účet, na který se pojistné hradí je odlišný od účtu pro důchodové pojištění.

Co když zapomenu pojistné uhradit?

Pokud podnikatel zapomene některý měsíc pojistné uhradit, může ho doplatit později, a to buď dříve vzniklým přeplatkem, nebo prostřednictvím další platby pojistného, které bylo uhrazeno do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který pojistné nebylo zaplaceno ve splatnosti či v plné výši. Doplatit takové pojistné je však možné pouze do výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu (147 Kč).

Co když zaplatím vyšší pojistné?

Pokud OSVČ za některý měsíc zaplatí vyšší pojistné, než odpovídá jejímu maximálnímu měsíčnímu základu anebo zaplatí pojistné za měsíc, ve kterém pojistné platit nemusí, vznikne přeplatek, který se vrací po skončení kalendářního roku, v němž vznikl, nejpozději do konce února.

Přeplatek do výše 294 Kč zůstává na kontě nemocenského pojištění OSVČ jako rezerva pro případ neuhrazení (zcela nebo v nedostatečné výši) pojistného v budoucnu.

Dávky vyplácené z nemocenského pojištění

Z nemocenského pojištění se vyplácí následující dávky:

  • nemocenské,
  • peněžitá pomoc v mateřství,
  • otcovská a
  • dlouhodobé ošetřovné.

zdroj: portal.pohoda.cz