Nová online služba Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ nahradila rozesílání tzv. inventur pohledávek

9 . února 2022

Česká správa sociální zabezpečení spustila 26. ledna 2022 novou online službu Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ, která zdigitalizuje komunikaci mezi osobami samostatně výdělečně činnými a ČSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ. ČSSZ již nebude rozesílat tzv. inventury pohledávek. OSVČ budou mít všechny informace k dispozici v nové službě ePortálu ČSSZ, která jim rovnou pomůže i s podáním přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok.

Česká správa sociálního zabezpečení v rámci rozvoje digitalizace agendy a snížení administrativní zátěže jak na straně klientů, tak i samotného úřadu spustila 26. ledna 2022 novou službu pro osoby samostatně výdělečně činné „Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ“. Díky ní již nebude muset ČSSZ rozesílat OSVČ tzv. inventury pohledávek, které vždy zasílala počátkem února nového kalendářního roku. Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění (dále jen „zálohy na pojistné“) jsou přístupné po přihlášení pouze na ePortálu ČSSZ v této nové službě.

„Nahrazením každoročního rozesílání dopisů novou službou na ePortálu odbouráme nadbytečnou administrativu a současně zjednodušíme všem OSVČ komunikaci s ČSSZ. Služba nejenže nabídne více informací než původní inventury, ale navíc umožní i přímý přechod do interaktivního formuláře pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, který se automaticky předvyplní základními údaji, jež o OSVČ evidujeme,“ vysvětluje František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

K tomu, aby OSVČ mohla pracovat s novou službou, se stačí přihlásit do ePortálu ČSSZ přes Identitu občana či datovou schránku, anebo pokud OSVČ využívá služeb účetní či daňového poradce, může tuto osobu zplnomocnit (pověřit) ke svému zastupování. Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ může OSVČ využít hned několik způsobů (Jak se přihlásit na ePortál ČSSZ), kterými je ověřena její identita a současně zajištěna bezpečnost osobních údajů.

Pro OSVČ je nyní nejdůležitější, aby si zřídila datovou schránku či pro ni ideální formu eIdentity, anebo pokud nemá vůbec žádný či jen omezený přístup k výpočetní technice, zplnomocnila (pověřila) jinou osobu.

S novou službou mají přihlášené (ztotožněné) OSVČ k dispozici:

 • Informaci o zaplacených zálohách na pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce s uvedením výše předpisu záloh na pojistné aktuálního a předcházejícího kalendářního roku, za který má/měl být v aktuálním roce podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ.
  Spolu s informací o zaplacených zálohách se OSVČ zobrazí, zda v jednotlivých kalendářních měsících měla povinnost platit zálohy na pojistné či zda nebyl stanoven předpis výše záloh na pojistné (např. z důvodu nepodaného přehledu) nebo zda neměla povinnost platit zálohy na pojistné z důvodu trvání dočasné pracovní neschopnosti po celý kalendářní měsíc.
 • Přehled všech plateb uhrazených v aktuálním a předchozím kalendářním roce (dle volby roku, automaticky bude přednastaven náhled na aktuální rok). OSVČ tak uvidí přehled všech plateb, které uhradila, včetně plateb uhrazených ve prospěch splátkového kalendáře, pokut, platebního výměru či paušálních záloh na pojistné (poplatník v paušálním režimu), ale také plateb vrácených (přeplatek na pojistném).
 • Informace o zaplacených zálohách na pojistné a přehled dalších plateb si bude moci OSVČ vytisknout (formát PDF).
 • Vždy budou zobrazeny jen předpisy záloh na pojistné a jednotlivé platby za aktuální a předcházející kalendářní rok – nebude uchovávána historie (tzn. že např. v roce 2023 již OSVČ neuvidí informace o zaplacených zálohách na pojistné a přehled plateb pro rok 2021).
 • Neměla-li OSVČ v aktuálním nebo předcházejícím kalendářním roce evidován alespoň jeden den výkonu samostatné výdělečné činnosti, bude na to při vstupu do služby Informace o zaplacených zálohách na pojistné upozorněna.
 • Informace o zaplacených zálohách na pojistné a přehled o provedených platbách budou aktualizovány vždy jen jednou měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce s tím, že OSVČ uvidí úhrady záloh na pojistné a platby přijaté nejpozději do konce předchozího kalendářního měsíce.

Důležitá fakta v kostce:

 • Zrušení zasílání inventur pohledávek OSVČ od 1. 1. 2022. Dosavadní online služba Náhled na inventuru pohledávek OSVČ bude na ePortálu ČSSZ zachována, ale pouze pro zobrazení historických údajů.
 • Pokud se nebude OSVČ sama přihlašovat do ePortálu ČSSZ, je třeba, aby zmocnila svého zástupce a toto zmocnění (pověření), ve kterém je nutné specifikovat typ a rozsah pověření, doručila ČSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ (prostřednictvím tiskopisu nebo služby ePortálu).
 • K 1. 1. 2022 spuštění nové eSlužby Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ. Součástí služby bude možnost vyplnit formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok a dále možnost zobrazit přehled plateb OSVČ. Tato podslužba zobrazí klientovi veškeré platby zaúčtované pod variabilním symbolem důchodového pojištění OSVČ, a to za aktuální a předcházející kalendářní rok. Klienti tak dostanou nástroj pro kontrolu poukázaných plateb (bez ohledu na její užití).
 • Optimalizace interaktivního formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro přihlášené klienty na ePortálu ČSSZ. Bude se jednat o maximální možnou automatizaci vyplnění údajů z databází ČSSZ. Pro příklad je možné uvést informační panely, které se budou zobrazovat společně s formulářem. Zároveň se automaticky vyplní údaj o úhrnu zaplacených záloh na důchodové pojištění za příslušný kalendářní rok (tento údaj bude převzat z nové eSlužby Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ). Do formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se budou vyplňovat i další informace, například o počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti, údaje o vedlejší samostatné výdělečné činnosti, pokud je OSVČ již dříve oznámila OSSZ, údaje o počtu měsíců, v nichž OSVČ po celý měsíc pobírala dávku z nemocenského pojištění OSVČ, atd.
 • Plná moc bude nově na ePortálu ČSSZ zřízena také jako eSlužba. Oznámení o pověření k eSlužbám (pro pověřenou osobu) bude zatím stále jako interaktivní formulář. Tiskopisy i eSlužby pro zmocnění, resp. pověření k eSlužbám budou cílit na konkrétní typ klienta (zaměstnavatel FO, zaměstnavatel PO, OSVČ, pojištěnec). Členové statutárních orgánů budou automaticky považováni za pověřenou osobu a budou využívat všechny eSlužby ČSSZ. Stávající pověření a plné moci všech subjektů budou automaticky zachovány.

 

zdroj. CSSZ.cz