Novela zákona o DPH od 1. 7. 2017

14 . července 2017

Přehled vybraných změn:

Změny v pojmosloví

Definice „nového dopravního prostředku“ se rozšířila na všechna motorová pozemní vozidla, jsou to tedy i vozidla, která nejsou určena k provozu na pozemních komunikacích (např. terénní čtyřkolky).

Dále dochází ke zpřesnění definice „obchodního majetku“. Osoba povinná k dani při pořízení určité majetkové hodnoty určí, zda, kdy (ihned nebo s určitým časovým odstupem) a v jaké části ji zařadí do svého obchodního majetku.

Vymezení „dlouhodobého majetku“ se doplnilo zásadou, podle které se v případech, kdy plátce pořizuje tento majetek formou finančního leasingu, považuje tento majetek pro účely DPH za dlouhodobý majetek uživatele.

Společnost (dříve sdružení)

Specifická úprava registrace a postupů při správě daně u společnosti se ruší a nově se postupuje podle obecných principů DPH. Nové podmínky jsou postaveny na individuálním působení každého člena (společníka), tzn. každý společník sleduje svůj obrat samostatně.

Místo plnění

Do ustanovení § 10 zákona o DPH se doplňuje vymezení pojmu „služby vztahující se k nemovité věci“. Takovouto službou je pouze služba, která má dostatečně přímou souvislost s danou nemovitou věcí.

Do ustanovení § 11 odst. 2 zákona o DPH se zakotvuje zásada, podle které nemá plátce za daných okolností nárok na odpočet daně na vstupu uplatněné z titulu pořízení zboží v tuzemsku. Jedná se o situaci, kdy tuzemský plátce pořizuje zboží z jiného členského státu s tím, že zboží není přepraveno do státu, který vydal DIČ, pod nímž plátce zboží pořizuje, ale je přepraveno do odlišného členského státu.

Vznik povinnosti přiznat daň

Novela také zpřesňuje pravidlo pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění. Povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty vzniká pouze v případě, je-li ke dni přijetí úplaty dostatečně známo zdanitelné plnění.

Uskutečnění zdanitelného plnění

Při dodání zboží se podle obecného pravidla považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem, ke kterému dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, popř. v okamžicích vymezených v § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH. Den převzetí zboží již není určující.

Při poskytnutí služby se pak zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu, s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, přičemž záleží na tom, který den nastane dříve.

Dále dochází ke zrušení definice opakovaného plnění. V případě dodání zboží či poskytnutí služby, které probíhá po dobu delší než  dvanáct měsíců, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po roce, kdy bylo poskytování tohoto plnění započato.

Oprava základu daně

Nově se může provést oprava základu a výše daně, a to v případě, že při pořizování zboží formou finančního leasingu dojde při převodu vlastnického práva ke zboží na uživatele ke změně výše úplaty nebo pokud k převodu vlastnického práva z jakéhokoliv důvodu nedojde.
Oprava se provede ve lhůtě tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převodu vlastnického práva, popř. ve kterém nastala skutečnost, kvůli níž k převodu vlastnického práva na uživatele nedošlo.

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

Povinnost přiznat plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně vzniká ke dni jeho uskutečnění. Pokud je před uskutečněním tohoto plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty pouze v případě, jestli je toto plnění ke dni přijetí úplaty dostatečně známo.

Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo poskytování péče o děti do čtyř let v denním režimu, pokud tyto služby poskytuje stát, kraj, obec, organizační složka státu, kraje nebo obce, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha nebo jeho městská část, příspěvková organizace nebo nestátní nezisková organizace pro děti a mládež.