Nový liberační balíček přináší daňové úlevy pro podnikatele

16 . října 2020

Ministerstvo financí představilo ve středu 14. října velký liberační balíček, který má pomoci podnikatelům, jejichž nadpoloviční část příjmů pochází z vládou zakázaných nebo omezených činností. Jedná se tedy např. o provozovatele restauračních zařízení a barů, pořadatele koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, cirkusů a varieté, poutí, kongresů, veletrhů, provozovatele vnitřních sportovišť, umělých koupališť, wellness zařízení, zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků.

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově:

  • odloženy úhrady daně z přidané hodnoty (DPH),
  • je jim prominuta záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob,
  • a také zálohy na daň silniční,

a to v případech daní, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu, u daně silniční se jedná o zálohy na rok 2020. Nárok na tuto liberaci prokáže subjekt podáním oznámení příslušnému finančnímu úřadu, které je možné zaslat i emailem.

Daň z příjmů

Poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž převažující příjmy jsou dosaženy z činnosti některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově na základě podaného oznámení automaticky prominuty zálohy daně z příjmů, jejichž splatnost nastane v době od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Silniční daň

Poplatníkům, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, jsou prominuty zálohy na daň silniční na rok 2020.

Aktuální informace k platbě záloh na dani silniční jsou dostupné na webu Finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/informace-platba-zaloh-na-dani-silnicni-10951

Daň z přidané hodnoty

Plátcům DPH uvedeným v rozhodnutí (jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády) je prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020. Dotčeným subjektům je tedy prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty

„V případě daně z přidané hodnoty tímto rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě,“ upozorňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služby vybraným subjektům a to za stejných podmínek jako na jaře tohoto roku během první vlny promíjení daní.

V případě vyjmenovaného zboží se jedná zejména o testovací soupravy nebo přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19, roušky, respirátory, ochranné oděvy a podobné zboží určené pro ochranu obličeje, očí, rukou, dále teploměry, zdravotnické prostředky, zdravotnický spotřební materiál, ale též dezinfekční prostředky.

Při výrobě dezinfekčních prostředků, je daň prominuta pouze tehdy, pokud je dané zboží určeno k výrobě dezinfekčního prostředku, na který se toto prominutí primárně vztahuje, a zároveň je dodáno výrobci, který je oprávněn ho vyrábět.

DPH je dále prominuta při bezúplatném dodání zboží nebo poskytnutí služby vybraným subjektům, kterými jsou poskytovatelé zdravotních služeb, základní složky integrovaného záchranného systému, Armáda České republiky a zařízení sociálních služeb.

 

 

 

zdroj: zivnostnik.cz