Online finanční úřad

6 . ledna 2021

Moderní a jednoduché daně: online finanční úřad

Na začátku roku 2021 spustí Generální finanční ředitelství na základě novely daňového
řádu v rámci projektu MOJE DANĚ tzv. „online finanční úřad“. Ten nabídne poplatníkům
komunikaci s finančním úřadem bez nutnosti fyzické interakce. Přes portál bude možné
postupně podat přiznání ke všem daním, např. dani z nemovitých věcí, silniční dani či
k dani z příjmů fyzických osob. Občan v online úřadu získá osobní daňový kalendář s
upozorněním na blížící se daňovou povinnost, funkci automatického předvyplňování
daňových formulářů a možnost elektronického odeslání přiznání i zaplacení vyměřené
daně, třeba prostřednictvím QR kódu.

V návaznosti na rozšíření elektronizace správy daní dochází v případě identifikovaných
osob podle zákona o dani z přidané hodnoty k zavedení povinnosti elektronické formy
podání v oblasti daně z přidané hodnoty. Jedná se zejména o přihlášku k registraci,
daňové přiznání a kontrolní a jiná hlášení.

Vedle online finančního úřadu přináší sebou novela také zavedení institutu zálohy na
daňový odpočet. Ten umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na dani z
přidané hodnoty v případě, že správce daně vyhodnotí, že nadměrný odpočet je
zapotřebí před vyměřením nebo doměřením zkontrolovat (ať už v rámci postupu k
odstranění pochybností, nebo při daňové kontrole). Lhůta pro vracení daňových
odpočtů zůstane stejná. Plátcům DPH, u kterých došlo k vrácení části nárokovaného
nadměrného odpočtu, přinese změna zlepšení z hlediska jejich cash-flow a zároveň se
zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu.

Novela zásadně zjednodušuje kontrolní postupy. Nově bude v rámci daňové kontroly
připuštěna dálková forma komunikace zejména při jejím zahájení a ukončení, což
přinese větší flexibilitu mimo jiné podle preferencí daňového subjektu a okolností
konkrétního případu. Díky tomuto opatření dojde ke zkrácení jednotlivých fází daňové
kontroly a zároveň se zamezí případným obstrukcím.

Novela přináší také komplexní revizi úroků a krom jiného snižuje úrok z prodlení se
zaplacením daně. Tento úrok se snižuje na úroveň podle občanského zákoníku. V
současnosti je na úrovni repo sazby navýšené o 14 procentních bodů, nově dojde k
jeho snížení o 6 procentních bodů. Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané
částky na polovinu (tedy na úroveň poloviny repo sazby navýšené o 4 procentní body).
Daňový řád rovněž zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné
tvrzení daně, což dnes není umožněno.

 

zdroj: Ministerstvo financí