Osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2020

12 . března 2020

Osoby bez zdanitelných příjmů – pojem, který nejčastěji používáme ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění. Pojďme se podívat na to, jaké mají tyto osoby povinnosti a v jaké výši musí hradit pojistné v roce 2020.


Kdo je osoba bez zdanitelných příjmů?

Osoby bez zdanitelných příjmů zákon o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „ZoVZP“) definuje negativně, tento zákon v § 4 stanoví, že plátcem pojistného jsou:

  • pojištěnci uvedení v § 5 ZoVZP
  • zaměstnavatelé,
  • stát.

Mezi pojištěnce pak řadíme zaměstnance, osoby samostatně výdělečné činné a tzv. osoby bez zdanitelných příjmů. Těmi rozumíme osoby, které mají po celý kalendářní měsíc na území České republiky trvalý pobyt, avšak nejsou zaměstnanci ani osobami samostatně výdělečně činnými a zároveň není za tyto osoby plátcem pojistného stát (§ 5 písm. c) ZoVZP).

Jakmile je osoba, byť jen jeden den kalendářního měsíce považována za osobu samostatně výdělečně činnou či za zaměstnance podléhajícího veřejnému zdravotnímu pojištění, nelze ji pro tento měsíc již považovat za osobu bez zdanitelných příjmů.

Za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění považujeme fyzickou osobu, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Zákon o veřejném zdravotním pojištění se tak při definici zaměstnance odkazuje na ZDP, kde je v § 6 odst. 2 uvedeno, že zaměstnancem rozumíme poplatníka daně z příjmů, kterému plynou příjmy ze závislé činnosti.

Přičemž dle téhož zákonného ustanovení považujeme za příjmy ze závislé činnosti nejen příjmy plynoucí na základě běžné pracovní smlouvy či dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, ale také například příjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, odměny členů orgánů právnické osoby a mnohé další příjmy (§ 6 odst. 1 ZDP).

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví také, kdo není pro účely veřejného zdravotního pojištění považován za zaměstnance i přesto, že jej považujeme za zaměstnance pro účely ZDP. Jedná se například o osoby pracující na základě dohody o provedení práce, pokud výše odměny nepřesáhne částku 10 000 Kč, či o osoby pracující na základě dohody o pracovní činnosti, pokud jejich příjem nedosáhl započitatelného příjmu (3 000 Kč pro rok 2020).

Definice osoby samostatně výdělečně činné je ve své podstatě totožná s poplatníkem daně z příjmů, kterému plynou příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP.

Pro účely vymezení osoby bez zdanitelných příjmů je dále nezbytně nutné vymezit osoby, za něž je plátcem pojistného stát. Tyto osoby jsou uvedeny v § 7 ZoVZP, jedná se například o nezaopatřené děti, poživatele důchodu, příjemce rodičovského příspěvku a mnohé další osoby.

Osobou bez zdanitelných příjmů pro účely zdravotního pojištění nemusí nutně být osoba, která je též osobou bez zdanitelných příjmů pro účely ZDP.

Lze si velmi jednoduše představit člověka, který bude pro účely veřejného zdravotního pojištění považován za osobu bez zdanitelných příjmů, avšak pro účely ZDP se může jednat o osobu, která realizuje příjmy v řádech desítek, stovek tisíc.

Příkladem může být fyzická osoba, která má pouze příjmy z nájmu, které se zdaňují jako příjmy z nájmu dle § 9 ZDP, avšak nepodléhají pojistnému na veřejné zdravotní pojištění.

Jaké povinnosti má osoba bez zdanitelných příjmů?

Povinností osoby bez zdanitelných příjmů je oznámit své zdravotní pojišťovně skutečnost, že po celý kalendářní měsíc nevykonává samostatně výdělečnou činnost a není za ni plátcem pojistného zaměstnavatel nebo stát.

Oznámení (jedná se o formulář „Přihláška a evidenční list pojištěnce“) je třeba podat do osmi dnů ode dne, kdy se osoba stala tzv. osobou bez zdanitelných příjmů, tedy například do osmi dnů ode dne ukončení samostatné činnosti nebo ode dne, kdy skončilo zaměstnání. Tato povinnost není splněna tím, že zaměstnavatel odhlásí svého zaměstnance!

Pokud nebude tato skutečnost pojišťovně oznámena, může být osobě vyměřena pokuta až 10 000 Kč.

Kolik odvádí osoba bez zdanitelných příjmů na pojistném?

Za každého pojištěnce se musí platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění (osoba samostatně výdělečně činná si jej hradí sama, za zaměstnance hradí pojistné zaměstnavatel, za některé pojištěnce hradí pojistné stát), osoby bez zdanitelných příjmů si musí pojistné hradit sami.

Osoba bez zdanitelných příjmů je povinna platit měsíčně pojistné ve výši vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je pro osobu bez zdanitelných příjmů minimální mzda. Pojistné se hradí na celé koruny nahoru.

Minimální mzdu pro rok 2020 stanovilo nařízení vlády o minimální mzdě, a to ve výši 14 600 Kč, odvod za osobu bez zdanitelných příjmů tak měsíčně činí 1 971 Kč.

Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne měsíce následujícího, takže například pojistné za leden 2020 je třeba zaplatit do 10. února 2020, neboť 8. února 2020 byla sobota a v takových případech se za den splatnosti považuje nejblíže následující pracovní den (v našem případě pondělí).

Co když se zpozdím s platbou pojistného?

Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, je osoba bez zdanitelných příjmů povinna platit penále. Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Zdroj: portal pohoda