Paušální daň OSVČ – rok 2023

11 . listopadu 2022

Paušální daň

Paušální daň je jediná souhrnná měsíční opakující se platba, pomocí které můžeme jednoduše plnit všechny své povinnosti z podnikání vůči státu. Pokud se k ní přihlásíme, platíme ji celý rok každý měsíc ve stejné výši na jeden účet. Výhodou je, že nemusíme podat daňové přiznání ani Přehledy na pojištění (zdravotní ani sociální). Evidujeme jen všechny své příjmy během roku a pohledávky k poslednímu dni roku.

Od 2023 tři pásma paušální daně

V legislativním procesu je příprava tří daňových pásem pro paušální daň, podle výše a druhu příjmů. Zlepšení přinese pro řemeslníky a zemědělce s příjmy až do 2 milionů Kč za rok a pro živnostníky s příjmem do 1,5 milionu Kč za rok – ti všichni budou moci platit základní paušál. Pokud tedy vše schválí senát i prezident, bude od roku 2023 platit následující:

OSVČ s 80% paušálem, tedy řemeslníci a zemědělci, budou moct až do příjmů 2 miliony Kč ročně platit základní paušál, tedy 6208 Kč měsíčně (v roce 2023).

OSVČ s 60% paušálem, tedy zbylí živnostníci, budou moct do příjmu 1,5 milionu Kč ročně platit základní paušál, tedy 6208 Kč měsíčně. Při příjmu mezi 1,5 a 2 miliony Kč ročně by platili již paušál z 2. pásma, tedy 16 tisíc Kč měsíčně (což moc nedává smysl).

OSVČ s 40% paušálem, tedy ostatní OSVČ, budou moct do příjmu 1 milion Kč ročně platit základní paušál, tedy 6208 Kč měsíčně. Při příjmech v rozmezí 1 až 1,5 milionu Kč ročně by platili 16 tisíc Kč měsíčně (což nedává moc smysl), při příjmech 1,5 – 2 milionu Kč ročně by platili 26 tisíc Kč měsíčně (což už vůbec nedává smysl).

Paušální daň – měsíční platba v roce 2022, 2023

Pro rok 2022 je měsíční platba na paušální daň 5994 Kč.

V roce 2023 je měsíční platba na paušální daň v 1. základním pásmu 6208 Kč.

Paušální daň je splatná vždy ke 20. dni měsíce, na který paušál platíme. První splátka po vstupu (lednová) je splatná spolu s únorovou do 20. února.

Co zahrnuje paušální daň

Paušální daň zahrnuje daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění. V každé měsíční částce je obsaženo zdravotní pojistné ve výši minimální zálohy, sociální pojistné ve výši minimální zálohy zvýšené o 15%, a také 100 Kč daně z příjmů.

Přihlášení do paušálního režimu do 10. ledna

Chceme-li se přihlásit do režimu paušální daně, oznámíme to finančnímu úřadu do 10. ledna na formuláři Oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Kdo může mít paušální daň – podmínky

Paušální daň nemůže mít každý, musíme splňovat určité podmínky:

Nesmíme být plátcem DPH ani se jím nesmíme stát v průběhu roku. Když jsme identifikovaná osoba k DPH, nevadí, to můžeme být.

K 1. lednu dále musíme být coby OSVČ účastni důchodového i zdravotního pojištění.

Nesmíme být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti. Nesmíme být dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.

Některá další omezení jsou v následujícím textu.

I přivýdělek ze zaměstnání

Při používání paušální daně můžeme mít zaměstnání malého rozsahu (jen takové, které se daní srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů, ne zálohou – to je info pro mzdové účetnictví). Můžeme mít například práci na jednu nebo více Dohod o provedení práce do 10 tisíc Kč za měsíc i Dohody o pracovní činnosti do 3500 Kč za měsíc. Důležité je, že k těmto výdělkům nesmíme podepsat Prohlášení k dani.

Jiné příjmy jen do 15 tisíc Kč

V paušálním režimu nemůžeme mít příjmy z kapitálového majetku ani příjmy z nájmu ani ostatní příjmy, které v součtu přesahují 15 tisíc Kč za rok. Do tohoto součtu se nepočítají příjmy, které jsou nám zdaněny sraženou daní podle zvláštní sazby, například úroky na osobním účtu nebo úroky z držby cenných papírů.

Platíme i v nemoci

Platby paušální daně musíme každý měsíc zaplatit, i když jsme nemocní nebo máme karanténu.

Když porušíme podmínky

Když během roku překročíme limit obratu pro povinné plátcovství DPH nebo porušíme jinou podmínku pro paušální daň, musíme do 15 dnů informovat finanční úřad. Paušální zálohy budeme platit až do konce roku, ale po jeho skončení se budeme chovat, jako bychom v paušálním režimu nebyli. Podáme přiznání k dani z příjmů podle skutečnosti (daňové evidence) nebo pomocí výdajů procentem z příjmů a také Přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. Zálohy, které jsme během roku zaplatili v paušální dani, uvedeme do daňového přiznání a přehledů (1200 Kč do přiznání daně z příjmů, 12x minimální zálohu pro zdravotní pojištění – do přehledu pro zdravotní pojištění, 12x minimální zálohu na sociální pojištění vyšší o 15% – do přehledu na sociální pojištění).

Bez slevy na dítě a na manžela/ku aneb nevýhody paušální daně

Pokud využijeme paušální daň, nemůžeme si uplatnit daňové zvýhodnění plynoucí z daňové slevy na manžela či manželku. Nemůžeme využít ani daňovou slevu na dítě, ale ani daňový bonus na dítě nebo děti.

V paušálním režimu si nemůžeme uplatnit žádné výdaje skutečné, ani procentem, ale ani žádné slevy na dani, daňová zvýhodnění nebo bonusy. Nemůžeme uplatnit slevu na poplatníka, na druhého z manželů, na částečný ani plný invalidní důchod, na průkaz ZTP/P, na studenta, za umístění dítěte v předškolním zařízení, daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo děti, ani ztrátu z minulých let, dary, úroky z hypoték, životní pojištění, penzijní připojištění, ani nemůžeme rozdělovat příjmy na spolupracující osobu.

Nevýhodná je paušální daň, pokud jsme student, důchodce, matka na mateřské, osoba na rodičovské dovolené nebo pečující o děti, pobíráme rodičovský příspěvek, nebo jsme držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Jaká evidence

V roce, ve kterém používáme paušální daň, stačí evidovat příjmy. Musíme sledovat, zda se náš obrat za 12 předchozích měsíců nepřehoupne přes hranici povinnosti být plátcem DPH (od roku 2023 bude patrně hranice zvýšena na 2 miliony). Jako plátce DPH bychom z paušální daně vypadli.

Kromě příjmů evidujeme i pohledávky na konci roku a dlouhodobý majetek pro případ, že bychom přecházeli na jiný způsob daně z příjmů (třeba výdaje procentem z příjmů nebo  daňovou evidencí).

Přechod na paušální daň – úpravy v daňovém při uznání

Když přecházíme na paušální daň, tak se z hlediska úprav základu daně z příjmu chováme, jako kdybychom končili s podnikáním, k tomu blíže odstavec „Ukončení nebo přerušení podnikání“ v článku Přechod…. Toto je ale vhodné řešit až po skončení roku, kdy budeme mít jistotu, v jakém režimu celý rok proběhl. Po přechodu na paušální daň je třeba podat také dodatečné pojietné přehledy pro zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění není v paušální dani zahrnuto. Pokud tedy chceme být nemocensky pojištěni, musíme se k němu přihlásit a platit pojistné zvlášť. Přihlásit se můžeme buď hned na začátku prostřednictvím formuláře Oznámení o vstupu do paušálního režimu a nebo kdykoliv během roku standartní cestou, viz Nemocenské pojištění OSVČ.

Ukončení paušálního režimu

Dobrovolně můžeme z paušálního režimu vystoupit jen na konci kalendářního roku. Pokud porušíme některou z podmínek, tak se paušální režim ukončí povinně, také až na konci roku. Porušení podmínek posuzuje Finanční správa. Bude patrně třeba upravit daňový základ pro daň z příjmu.

Pokud jsme v paušálním režimu a ukončíme nebo přerušíme činnost OSVČ, paušální režim se ukončí.

Zdroj: jakpodnikat.cz