Přiznání k dani silniční za rok 2020

4 . února 2021

Přiznání k dani silniční se sice odsunulo z konce ledna na 1. 4. 2021.

Pokud podáte přiznání k dani silniční nejpozději dne 1. 4. 2021, nevznikne vám letos žádná pokuta za opožděné podání daňového tvrzení. Ve stejné lhůtě je možné také silniční daň uhradit bez úroku z prodlení.

Vybrané daňové subjekty mohou daň zaplatit dokonce až do 16. 8. 2021. Musí zároveň ale oznámit příslušnému správci daně, že převažující část jejich příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných či omezených usnesením vlády (viz „rozhodnutí o prominutí“ ve Finančním zpravodaji 3/2021). Oznámení můžete poslat i e-mailem. Vzor oznámení a pokyny k jeho vyplnění naleznete na webu Finanční správy.

Dani silniční podléhají podle § 2 odst. 1 zákona o dani silniční vozidla registrovaná v České republice, provozovaná v České republice („ČR“) a používaná:

  • poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
  • poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

Dani silniční vždy podléhají nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v ČR a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v ČR.

 

 

zdroj: Portál Pohoda