Přiznání k silniční dani za rok 2017

30 . ledna 2018

Za rok 2017 musí podat poplatníci přiznání k silniční dani do 31. 1. 2018.

Silniční daň se podle zákona o dani silniční (ZDS) vztahuje na vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice, vozidla používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (kromě používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka, jestliže příjmy z této činnosti nejsou předmětem daně z příjmů) a vozidla používaná poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, tzn. vozidla používaná k podnikání.
Dále se daň vztahuje vždy na nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, které jsou registrované v České republice.

Osvobození od silniční daně se týká například vozidel diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidel civilní obrany, zametacích a jiných vozidel určených ke správě komunikací. Potom také vozidel, která zabezpečují linkovou osobní vnitrostátní přepravu, pokud pro tento účel ujedou více než 80 % z celkového počtu kilometrů.
Osvobozená jsou také vozidla pro dopravu osob nebo nákladu do 12 tun, která mají: elektrický pohon, hybridní pohon, pohon na zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, nebo motor určený výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85.

Poplatníkem silniční daně je ten, kdo je zapsaný jako provozovatel v technickém průkazu, nebo ten, kdo užívá vozidlo, jehož provozovatel (uvedený v technickém průkaze) zemřel, zanikl nebo byl zrušen, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.
Poplatníkem je také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla.

Daňová povinnost vzniká počínaje kalendářním měsícem, ve kterém se splnily skutečnosti, které zakládají daňovou povinnost. Poplatníci pak podávají daňové přiznání u místně příslušného správce daně, a to nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Za rok 2017 tedy musí poplatníci podat přiznání k silniční dani do středy 31. 1. 2018.
Tento termín je závazný i pro ty, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, nebo pro ty, kteří jsou v insolvenčním řízení.

Zálohy se vypočtou ve výši 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, v němž vozidlo podléhalo silniční dani. Termíny splatnosti těchto záloh jsou 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince, přičemž rozhodným obdobím je vždy kalendářní čtvrtletí předcházející měsíci, ve kterém je záloha splatná. U zálohy splatné 15. prosince je rozhodným obdobím listopad a prosinec.

V daňovém přiznání musí poplatník uvést i vozidla, která jsou od daně osvobozena. Poplatník si rovněž musí v přiznání sám daň vypočítat a uvést případné slevy. Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.