Sleva na manžela či manželku za rok 2020

12 . března 2021

Za jakých podmínek si můžete uplatnit slevu na manželku či manžela ve výši 24 840 Kč? Jaké příjmy se do vlastního příjmu v limitu 68 000 Kč za rok počítají a jak slevu správně uplatnit, pokud ke svatbě dojde v průběhu roku?

V ročním zúčtování nebo daňovém přiznání si můžete uplatnit mimo jiné tzv. slevu na manžela podle § 35ba písm. b) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Sleva je ve výši 24 840 Kč. Pokud má manžel či manželka přiznaný nárok na průkaz ZTP/P, částka se zvyšuje na dvojnásobek, tedy 49 680 Kč. Slevu na manžela nemůžete uplatňovat měsíčně, ale pouze jednorázově právě v daňovém přiznání či ročním zúčtování daně.

Za manžela/manželku se pro účely daně z příjmů považuje i partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Podmínkou uplatnění je, že manžel nebo manželka žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za zdaňovací období.

Do vlastního příjmu manžela/manželky se nezahrnují (úplný výčet):

 • dávky státní sociální podpory (sem patří např. i rodičovský příspěvek, porodné, přídavek na dítě),
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 ZDP.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela či manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů, nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Příjmy, které se do příjmů manžela/manželky zahrnují (namátkový výčet příjmů):

 • veškeré příjmy od zaměstnavatele „v hrubém“,
 • příjmy z podnikání, příjmy z nájmu atp.,
 • příjmy od daně osvobozené např. z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřovné,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská),
 • odměny pěstouna.

Pozor si dejte na novinku v podobě kompenzačního bonusu. I když je kompenzační bonus příjmem osvobozeným od daně (dle § 4 odst. 1 písm. zj) ZDP), patří mezi příjmy započitatelné do vlastního příjmu manžela (manželky) pro uplatnění slevy.

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory (stejně tak i porodné nebo přídavek na dítě), proto se do vlastního příjmu nezahrnujePeněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) představuje dávku vyplácenou v rámci nemocenského pojištění, proto se do vlastního příjmu zahrne.

Do vlastního příjmu se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, přitom:

 • příjmy ze zaměstnání vyplacené za prosinec 2020 až v lednu 2021 se zahrnují do vlastního příjmu manžela/manželky roku 2020,
 • u vyplácených dávek, jako je např. mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti, ale platí, že dávky vyplacené v lednu 2021 se již započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky roku 2021.

 

zdroj: portal.pohoda.cz