Sleva na manžela od roku 2024

6 . března 2024

Slevu na manžela v úhrnné výši 24 840 Kč nelze uplatnit měsíčně, ale jako roční slevu v rámci daňového přiznání nebo ročního zúčtování. Jaké jsou podmínky pro uplatnění této slevy od roku 2024, se dozvíte v následujícím článku.


Dnešní článek se bude věnovat slevě na dani z příjmů fyzických osob, kterou je sleva na manžela. Tak ji pojmenovává přímo zákon, ač v praxi se spíše jedná o slevu na manželku. Tuto slevu nemohou uplatnit druh a družka, je vázána na podmínku uzavřeného manželství.

Tuto slevu nelze uplatnit jako měsíční snížení daně, ale až jako roční slevu v rámci daňového přiznání nebo v rámci ročního zúčtování daně u zaměstnavatele daného poplatníka. Je to vcelku logické, protože sleva je podmíněna mimo jiné i limitem 68 000 Kč ročního příjmu druhého manžela.

Ne všechny příjmy se však do limitu počítají – to znamená, že druhý manžel je může obdržet, aniž by první manžel přišel o možnost uplatnění slevy na manžela.

Tyto výjimky vyjmenovává § 35bb zákona o daních z příjmů:

  • dávky osobám se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
  • příspěvky na péči a na sociální služby,
  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a státní podpory podle zákona upravujícího stavební spoření,
  • stipendia poskytovaná studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
  • příjmy plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, který je od daně osvobozen,
  • příjmy, které vznikly jako důsledek porušení podmínek osvobození příjmu nebo uplatnění nezdanitelné části základu daně, a
  • příjmy, které plynou druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považují za příjem druhého z manželů v případě manželů, kteří mají společné jmění manželů.

Typickým příkladem uplatnění slevy na manžela je situace, kdy manželka po narození dítěte zůstává doma bez pravidelných příjmů. Pokud čerpala peněžitou pomoc v mateřství, je tento příjem počítán do limitu pro tuto slevu, neboť tato dávka je součástí nemocenských dávek. Naopak rodičovský příspěvek jako dávka státní sociální podpory je výjimkou, která se do vlastních příjmů manželky nezapočítává.

Další podmínkou, kdy lze uplatnit slevu na manžela, je skutečnost, že poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem. Od roku 2024 je tato podmínka ještě rozšířena na skutečnost, že poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti vedle manžela i s vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let. Teoreticky tedy může poplatník slevu využít po dobu čtyř zdaňovacích období, v praxi však bude mnohdy možnost uplatnění kratší.

Pokud totiž manželka před narozením dítěte pracovala a následně čerpala peněžitou pomoc v mateřství, lze očekávat, že její roční příjmy za období před narozením dítěte překročí roční limit pro možnost uplatnění této slevy u manžela. Může tomu být i v roce následujícím, pokud peněžitou pomoc v mateřství čerpá celých 28 týdnů a nastoupila na ni před koncem roku minulého.

Příklad 1

Manželka pracovala před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, na kterou nastoupila v říjnu roku 2024, a její příjem byl vyšší než 68 000 Kč ročně. Dítě se narodilo v listopadu 2024. Peněžitou pomoc v mateřství manželka čerpala do května 2025, její výše převýšila 68 000 Kč. Následně čerpala rodičovský příspěvek až do listopadu 2027.

Slevu na manželku může tedy manžel uplatnit jen za roky 2026 a 2027, předchozí roky nesplňuje manželka test limitu vlastních příjmů.

Příklad 2

Pokud by manželka z příkladu 1 vůbec nepracovala, resp. neměla žádné zdanitelné příjmy, ani nečerpala peněžitou pomoc v mateřství, měla by od narození dítěte nárok na rodičovský příspěvek. Ten se však do limitu vlastních příjmů vůbec nepočítá, proto by manžel měl nárok na slevu na manžela v roce 2024, 2025, 2026 i 2027.


Ovšem v roce narození dítěte a následně v roce, kdy dovrší 3 roky, je nutné dodržet další podmínku. Zákon stanoví, že uplatnit slevu může poplatník ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku.

V příkladu 1 bude mít manžel nárok v roce 2027 na 11/12 roční výše slevy, protože na začátku listopadu 2027 mu ještě nebudou 3 roky. Manžel v příkladu 2 bude mít v roce 2024 nárok na 1/12 roční výše slevy, protože dítě se narodilo až v průběhu listopadu 2024. V roce 2027 bude mít nárok na 11/12 roční výše se stejným zdůvodněním jako u manžela z příkladu 1.

Tento způsob krácení celoroční slevy na dani na manžela platí i v momentě, kdy dojde k uzavření nebo naopak rozvodu manželství. Důležitá je vždy situace, která platila k 1. dni daného kalendářního měsíce.

Výše slevy na manžela činí 24 840 Kč. Zvyšuje se na dvojnásobek, pokud je uplatňována na manžela, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P. A jak bylo popsáno výše, může dojít k jejímu krácení o násobky dvanáctin, po které nejsou splněny podmínky pro uplatnění na počátku kalendářního měsíce. Uplatní se vždy v rámci daňového přiznání nebo v rámci ročního zúčtování daně, tedy 1× ročně.

Zdroj:portal.pohoda.cz