Výdajový paušál na dopravu v daňové evidenci

24 . srpna 2021

Paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem pro podnikatele vedoucí daňovou evidenci. Jaká jsou pravidla pro jejich uplatnění? A kteří podnikatelé je naopak uplatnit nesmí?

Daňovou evidenci upravuje zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), konkrétně § 7b. Jde o evidenci příjmů, výdajů, majetku a dluhů. Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jsou v daňovém přiznání odečteny ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené ZDP a zvláštními předpisy. Paušální výdaj na dopravu pak upravuje § 24 odst. 2 písm. zt).

Základní pravidla uplatňování paušálu na dopravu

Paušální výdaj na dopravu je vlastně paušální částka za pohonné hmoty (a další výdaje, viz níže), kterou je možné uplatnit bez ohledu na skutečnou výši spotřebovaných pohonných hmot. Mohou jej uplatnit jak poplatníci daně z příjmů právnických, tak i fyzických osob, je-li motorové vozidlo, na které uplatňujeme paušál, využíváno k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.

Pro podnikatele může být paušál velmi výhodným nástrojem. Poplatník daně z příjmů se může rozhodnout, zda v daňovém přiznání uplatní skutečně vynaložené výdaje na pracovní cesty podle § 24 odst. 2 písm. k), nebo paušální výdaje na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt). Obojí nelze. Oba tyto režimy upravuje zákon o daních z příjmů.

Velmi stručně si připomeňme, jak zákon definuje skutečně vynaložené výdaje na pracovní cesty. Jde o:

 • výdaje na ubytování,
 • výdaje na dopravu hromadnými dopravními prostředky,
 • výdaje na pohonné hmoty („PHM“) spotřebované vozidlem, které je zahrnuto v obchodním majetku / pořízeno na finanční leasing / v nájmu / užíváno na základě smlouvy o výpůjčce,
 • stravné při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dni,
 • zahraniční stravné a kapesné,
 • výdaje na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem, které není zahrnuto v obchodním majetku,
 • výdaje na dopravu u zahraničních pracovních cest, kdy nelze prokázat výdaje na PHM.

Paušální výdaj na dopravu může být uplatněn maximálně ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období (nebo období, za které podáváme daňové přiznání), kdy poplatník využíval toto vozidlo k podnikání a nepřenechal jej k užívání jiné osobě.

Za přenechání vozidla k užívání jiné osobě je považováno bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro služební a soukromé účely. V měsíci, kdy bylo vozidlo pořízeno, nebo naopak vyřazeno z evidence, je možné uplatnit poměrnou část výdajového paušálu na dopravu.

Pokud jde o vůz, který má více majitelů, tj. jde o vůz ve společném jmění manželů, či ve spoluvlastnictví, i zde je možné výdajový paušál uplatnit. Musí však jít o částku 5 000 Kč v úhrnu, což znamená, že si spoluvlastníci vozidla uplatňují paušál společně.

Paušální výdaj na dopravu je možné uplatnit nejvýše za tři vlastní vozidla zahrnutá i nezahrnutá v obchodním majetku nebo v nájmu. Pokud poplatník používá k podnikání více než tři vozidla, uplatní paušál u libovolných tří a u zbytku musí prokazovat výši vzniklých výdajů na spotřebu podle § 24 písm. k) ZDP.

V případě, kdy poplatník používá vozidlo k podnikání jen zčásti, smí uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, a to ve výši 80 %, tedy maximálně ve výši 4 000 Kč. Pokud má poplatník více vozů a u jednoho uplatní tento krácený paušální výdaj, pak se má za to, že ostatní vozidla slouží výlučně k podnikání. Pokud jde o vozidlo užívané k cestám v rámci nájmu movitých a nemovitých věcí nebo bytů, tedy o příjmy podle § 9 ZDP, lze u tohoto vozidla uplatnit pouze krácený paušál.

Výše paušálního výdaje na dopravu – plného i kráceného – je jednotná pro všechna silniční motorová vozidla, nezáleží tedy na tom, zda jde o osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, motocykly apod. Ale pozor, paušální výdaj na dopravu není možné uplatnit u zemědělských a lesnických traktorů a pracovních strojů. Paušální výdaj na dopravu rovněž nelze uplatnit u vozidel, která byla pořízena v rámci finančního leasingu, a nemůže být uplatněn ani v případě smlouvy o výpůjčce vozidla.

Velkou výhodou, a pro mnohé možná i jedna z rozhodujících skutečností, je fakt, že při uplatnění výdajového paušálu poplatník nemusí prokazovat spotřebu PHM ani vést knihu jízd. Není ani podstatné, zda jde o vozidlo zahrnuté či nezahrnuté v obchodním majetku poplatníka, vozidlo vlastní či vozidlo v nájmu.

Kdo nemůže uplatnit výdajový paušál na dopravu?

Některé subjekty výdajový paušál uplatnit nemohou. Jedná se o veřejně prospěšné poplatníky – tedy takové, jejichž hlavní činností není podnikání. Výjimku ovšem tvoří:

 • veřejné vysoké školy,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • poskytovatelé zdravotních služeb s oprávněním k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • ústavy.

Výdaje spojené s výdajovým paušálem na dopravu

Za daňově uznatelné výdaje (náklady) jsou vedle paušálních výdajů na dopravu u vozidel zahrnutých do obchodního majetku či u vozidel v nájmu ještě tyto výdaje/náklady:

 • výdaje/náklady na opravy a údržbu vozidla,
 • daňové odpisy,
 • nájemné, jakož i dlouhodobé parkovné a stání vozidla v garážích – za podmínky, že jde o vozidlo zahrnuté v obchodním majetku poplatníka,
 • pojistné,
 • dálniční poplatky,
 • silniční daň.

Veškeré tyto výdaje může poplatník uplatnit souběžně s výdajovým paušálem. V případě kráceného paušálu musí být kráceny i uplatněné daňově uznatelné výdaje/náklady, a to ve výši 80 %.

Naopak nelze souběžně s paušálem na dopravu uplatnit výdaje/náklady na spotřebované PHM, sazbu základní náhrady a krátkodobé parkovné při pracovní cestě a dále 20 % ostatních výdajů/nákladů s výjimkou odpisů při uplatnění kráceného paušálu.

Komu se výdajový paušál na dopravu vyplatí?

Paušální výdaj na dopravu je obecně výhodný pro ty poplatníky daně z příjmů, kteří vozidlo používají i pro soukromé účely a pro podnikání jej využívají spíše sporadicky. Zákon totiž nepřihlíží k tomu, v jakém poměru je příslušné silniční motorové vozidlo používáno k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a v jakém poměru je užíváno k soukromým účelům.

 

zdroj: portal.pohoda