Zákaz konkurence jednatele s. r. o.

10 . července 2023

Pokud působíte jako jednatel ve více společnostech, je důležité sledovat, jak je v jednotlivých zakladatelských dokumentech (společenských smlouvách) upraven zákaz konkurence. Na co myslet už během přípravy zakladatelských dokumentů?


I když zákonodárce zmírnil ustanovení o zákazu konkurence, která byla účinná do ledna 2021, nedostatečná regulace v zakladatelských dokumentech může jednatelům přinést značné komplikace, jak si ukážeme v tomto článku.

Zákaz konkurence jednatele s. r. o. upravuje § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Neurčí-li společenská smlouva jinak, jednatel s. r. o. nesmí:

  • podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
  • být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
  • účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Co lze upravit ve společenské smlouvě?

Uvedené ustanovení má tedy především ochrannou funkci a zapovídá jednatelům navazování takových vztahů, u nichž se dá předpokládat, že využijí informace nebo kontakty ve svůj vlastní prospěch, a nikoliv ve prospěch společnosti. Tato zákonná úprava se použije v případě, že společenská smlouva zákaz konkurence vůbec neupravuje.

Zákon však stanovuje jen některé činnosti, jejichž výkon se jednateli zakazuje, a ponechává na společnosti, zda a jakým způsobem upraví další oblasti zákazu konkurence. Společenská smlouva může určit jednak další činnosti, jejichž výkon je jednateli zakázán, nebo naopak výkon některých z činností uvedených v § 199 zákona o obchodních korporacích jednateli povolit.

Společenská smlouva může rovněž určit podmínky, za kterých bude výkon zakázaných činností povolen (např. za souhlasu valné hromady). Ačkoliv zákon ponechává volnost úpravě zákazu konkurence, je třeba pamatovat na skutečnost, že ani úplné vyloučení zákazu konkurence nezbavuje jednatele povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a povinnosti dodržovat pravidla střetu zájmu.

Následky porušení zákazu konkurence jednatelem

Pokud dojde k porušení zákazu konkurence, společnost se může po jednateli domáhat vydání prospěchu, který v důsledku takového jednání získal, anebo aby na společnost převedl z toho vzniklá práva, ledaže to povaha získaných práv vylučuje. Společnost se však vydání prospěchu může domáhat pouze ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy se o získání prospěchu dozvěděla, maximálně však do jednoho roku od získání prospěchu.

Co byste měli udělat

Doporučujeme proto využít možnosti, které zákonodárce připouští, a zákaz konkurence si upravit v zakladatelských dokumentech. V případě, že společenská smlouva vaší společnosti neobsahuje pravidla pro zákaz konkurence a bylo by pro vás zároveň problematické ustanovení § 199 zákona o obchodních korporacích, bude nutné provést změnu společenské smlouvy formou notářského zápisu z valné hromady a výslovně si zakotvit pravidla pro zákaz konkurence.

Zdroj: portal.pohoda