Zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ 2018

23 . ledna 2018

Pro rok 2018 došlo opět ke zvýšení minimálních odvodů. Při výpočtu minimálních vyměřovacích základů pro stanovení záloh pojistného OSVČ se vychází z údajů o průměrné mzdě, které určuje nařízení vlády. Pro rok 2018 je průměrná mzda pro stanovení záloh ve výši 29 979 Kč (v roce 2017 byla průměrná mzda ve výši 28 232 Kč).

Nejnižší možnou zálohu na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění odvádí osoby samostatně výdělečně činné, které v daném roce začaly vykonávat hlavní podnikatelskou činnost (u vedlejší podnikatelské činnosti se první rok neplatí žádné minimální zálohy) nebo jejichž roční hrubý zisk nebyl vyšší než průměrná mzda. Hrubý roční zisk se stanoví jako rozdíl mezi příjmy a výdaji při výpočtu daně z příjmů.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost se stanoví výpočtem 13,5 % z poloviny průměrné mzdy.
Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou od placení záloh zákonem osvobozeny, musí tedy již za leden (nejpozději do 8. února) zaplatit novou, vyšší minimální měsíční zálohu pro rok 2018 ve výši 2 024 Kč.
Osoby samostatně výdělečné činné, které mají stanovené zálohy na zdravotní pojištění vyšší, než jsou zálohy v minimální výši, až do podání „Přehledu o příjmech a výdajích“ jejich výši neupravují.

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se OSVČ minimální výše záloh netýká. Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou činnost zálohy na zdravotní pojištění odvádějí vždy ze skutečného vyměřovacího základu (jedné poloviny hrubého zisku).
Samostatná výdělečná činnost je pro účely placení zdravotního pojištění považována za vedlejší zdroj příjmů, jestliže se jedná o výkon samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání nebo když samostatnou výdělečnou činnost vykonává státní pojištěnec (např. penzista, žena na rodičovské dovolené, příjemce rodičovského příspěvku, student, osoba pečující o závislou osobu, atd.)

Minimální výše záloh na sociální pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost se stanoví výpočtem 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy, tzn. ve výši 2 189 Kč.
Povinnost platit novou zálohu mají OSVČ od měsíce, ve kterém podají Přehled o příjmech a výdajích za minulý kalendářní rok, tedy nejpozději od dubna (vyšší měsíční částka musí být uhrazena nejpozději do 20. května).
Na rozdíl od plateb na zdravotní pojištění je u sociálního pojištění stanoven tzv. maximální vyměřovací základ, který je roven čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy. Strop pro platbu sociálního pojištění pro rok 2018 tedy činí 1 438 992 Kč. Maximální měsíční záloha na sociální pojištění v roce 2018 je ve výši 35 015 Kč.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou činnost platí pro účely sociálního pojištění tzv. minimální vyměřovací základ ve snížené výši, který se rovná desetině průměrné mzdy, pro rok 2018 je tedy ve výši 2 998 Kč. Minimální záloha pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost je 876 Kč.
Minimální vyměřovací základ ve snížené výši se však netýká těch OSVČ, které při výkonu své vedlejší činnosti nedosáhnou vyššího zisku, než je rozhodná částka, která je pro rok 2018 stanovena ve výši 71 950 Kč. V takovém případě se zálohy na sociální pojištění stejně jako první rok vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí. Případný nedoplatek za kalendářní rok na sociálním pojištění hradí OSVČ po podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává i nadále v roce 2018 dobrovolná. Splatnost pojistného na NP je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.
Pojistné na NP si lze v době splatnosti navýšit, a tím si v zákonem stanoveném rozpětí zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky. Pojistné na NP OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou. Sazba pojistného na NP činí 2,3 % a pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.