Seniorům, kteří při pobírání starobního důchodu pracují nebo podnikají, může být zvýšen důchod za dobu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění číst více...

Zálohy na silniční daň platíme na příslušný účet finančního úřadu čtyřikrát ročně. Zbytek případně doplatíme s daňovým přiznáním do 31.ledna následujícího roku. Zálohy číst více...

Na konci července 2016 byl novelizován zákon o DPH, který nyní umožňuje také prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Promíjí číst více...

Jste-li plátce DPH a zaplatíte DPH v jiném státě EU, ve kterém nemáte sídlo ani provozovnu, můžete si požádat o číst více...

Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1.9.2016 pro osoby povinné k dani, které nemají na území České číst více...

Od 1. září 2016 mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje, které jsou nutné pro správu certifikátu k evidenci tržeb a číst více...

Výše a četnost placení záloh na daň z příjmů se jak u fyzických, tak u právnických osob odvíjí od tzv. poslední známé daňové číst více...

Dne 1. 7. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv číst více...